Review of Electoral Arrangements

Published: 22 July 2019

LOCAL DEMOCRACY AND BOUNDARY COMMISSION FOR WALES
LOCAL GOVERNEMNT (DEMOCRACY) (WALES) ACT 2013
REVIEW OF ELECTORAL ARRANGEMENTS FOR THE COUNTY BOROUGH OF RHONDDA CYNON TAF

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales have completed the first stage of their review of the electoral arrangements for the County Borough of Rhondda Cynon Taf. The Commission is now publishing Draft Proposals.

The Commission are providing notice of the period for representation commencing on 26 June 2019 and ending on 17 September 2019. After this date the Commission will consider all the evidence and prepare a Final Proposals Report. These will be published and submitted to the Welsh Ministers, who may give effect to the proposals either as submitted or with modifications.

Comments should be sent via email to: enquiries@boundaries.wales or in writing to: The Chief Executive, Local Democracy and Boundary Commission for Wales, Hastings House, Fitzalan Court, CARDIFF, CF24 0BL between 26 June 2019 and ending on 17 September 2019.

Further information about the review and the work of the Commission can be found on the Commission’s website: www.ldbc.gov.wales.

Please note that the comments received may be published. If the respondent does not wish to publicly disclose their name and address this must be stated expressly in the response.

Shereen Williams
Chief Executive

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU
DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DEMOCRATIAETH) (CYMRU) 2013
AROLWG O’R TREFNIADAU ETHOLIADOL AR GYFER BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Yn awr mae’r Comisiwn yn gyhoeddi ei Cynigion Drafft.

ae’r Comisiwn yn rhoi hysbysiad o’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau yn dechrau ar 26 Mehefin 2019 ac yn dod i ben ar 17 Medi 2019. Ar ôl y dyddiad hwn bydd y Comisiwn yn ystyried y sylwadau ac unrhyw dystiolaeth newydd a dderbyniwyd cyn iddynt baratoi eu Cynigion Terfynol. Caiff y rhain eu cyheoddi a’u cyflwyno i Weinidogion Cymru, a all roi’r cynigion ar waith, nail ai fel y’u cyflwynwyd neu ag addasiadau.

Dylid anfon sylwadau e-bost at: ymholiadau@ffiniau.cymru yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Tŷ Hastings, Llys Fitzalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 26 Mehefin 2019 ac yn dod i ben ar 17 Medi 2019.

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn: www.cffdl.llyw.cymru.

Sylwch y gellir cyhoeddi’r sylwadau a gyflwynir. Os na fydd yr ymatebydd yn dymuno datgelu ei enw na’i gyfeiriad yn gyhoeddus, rhaid nodi hyn yn eglur yn yr ymateb.

Shereen Williams

Prif Weithredwr